Délka a průběh topné sezóny

Zima je již v plném proudu a proto bychom rádi blíže osvětlili, jak to je se zapínáním a vypínáním topení u centrálního zásobování teplem. Týká se to dálkového vytápění objektů a objektů s vlastní centrální kotelnou a v nich umístěných bytových i nebytových jednotek

Topnou sezónu, kterou musí provozovatel centrálního vytápění respektovat, určuje vyhláška 194/2007 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 17. července 2007, ve znění vyhlášky č. 237/2014 Sb. (tato vyhláška nahradila původní vyhl. č. 152/2001 Sb.).

Paragraf 2 vyhlášky stanoví počátek topné sezóny na 1. září a konec topné sezóny na 31. května následujícího roku. Její délka je tedy pevně stanovena, i když faktické zahájení topení, jeho přerušení či ukončení závisí především na venkovní teplotě. Je nutné si uvědomit, že za určitých podmínek může dojít i v průběhu topné sezóny k omezení vytápění vlivem venkovních teplot.

Pamatuje na to vyhláška, která stanoví příslušné podmínky. K omezení dodávky tepla mimo havarijní situace, nutný servis apod. nastane, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušné lokalitě vystoupí nad +13 ºC ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.  Pokud denní teploty venkovního vzduchu ve stejném modelu opět klesnou pod +13 ºC, bude dodávka tepla obnovena.

Toto omezení v průběhu zimní sezóny vlivem vysokých teplot se však děje spíše výjimečně. To jsou ty okamžiky, kdy si odběratelé říkají „Proč se netopí?“. Je to právě tím, že správci centrálního zdroje jsou vázáni povinností „postupovat s péčí řádného hospodáře“.

U objektů s vlastní centrální kotelnou přichází i v úvahu možnost, že na základě dohody vlastníka budovy s provozovatelem kotelny lze postupovat podle přání odběratelů, zvýšit teplotní komfort a těmto anomáliím se vyhnout.