Návrat předkupního práva od 1.1.2018 v novele NOZ – zákon č. 460/2016Sb.

Rádi bychom Vás informovali o legislativní aktualitě týkající se předkupního práva. Ovšem nejdříve k samotnému pojmu „předkupní právo“, o co se vlastně jedná?

Tento pojem vymezuje opatření, které ukládá vlastníkům části nemovitosti nabídnout svůj podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům. –„ převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.“

Předkupní právo platilo 50 let od roku 1964 a bylo vypuštěno při tvorbě Nového občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1. 1. 2014. Vlastníkům částí nemovitostí tak byla dána větší volnost při prodeji svého podílu. Případné zřízení předkupního práva bylo ponecháno na dohodě spoluvlastníků.

Díky novele občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.) se po čtyřech letech zákonné předkupní právo spoluvlastníků vrací s účinností od 1. ledna 2018 do českého právního řádu a v prakticky stejné podobě jaká byla v původní právní úpravě.

Co to tedy pro spoluvlastníka nemovitosti znamená?

Od ledna 2018, pokud bude spoluvlastník převádět spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod.), a to i v případě bezúplatného převodu jako je např. darování. Při bezúplatném převodu jej mohou ostatní spoluvlastníci odkoupit za cenu obvyklou. Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vymáhat i soudní cestou.

Nepříjemná situace zřejmě nastane zvláště v případě, pokud vlastník bude chtít prodat byt s garážovým stáním, které smluvně nepatří přímo k bytu, protože jej bude muset nejprve nabídnout ostatním spoluvlastníkům jednotky a to písemnou nabídkou a ode všech spoluvlastníků bude potřebovat písemnou odpověď. Vyřešit to lze tak, že se spoluvlastníci předkupního práva vzdají, tuto skutečnost je však třeba zapsat do katastru nemovitostí.