Nejdůležitější informace k vyúčtování služeb

Vyúčtování služeb v BD nebo SVJ je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb. v platném znění.

V § 7 odst. 1 tohoto zákona je stanoveno, že za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období a vyúčtování doručí příjemci služeb nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.

 

Pod pojmem služby přitom chápeme především: dodávku vody, tepla, osvětlení a úklid společných prostor, provoz výtahu, čištění komínů, odvoz komunálního odpadu apod. Každý dům (BD nebo SVJ) je z hlediska technického provozu specifický a proto i druhy a rozsah služeb není možné paušalizovat.

 

Členové BD a vlastníci SVJ hradí platby za služby v takové výši a termínech, jak je schváleno představenstvem BD nebo shromážděním SVJ. Nejčastěji jsou služby hrazeny jako měsíční příspěvky podle dovození paragrafů Občanského zákoníku. Tento příspěvek na služby neboli záloha je u SVJ složena ze dvou částí a to částí na služby, které se vyúčtovávají po uplynutí kalendářního roku, a částí na dlouhodobou přijatou zálohu (fond oprav) tzv. pevnou část. Pevnou část musí vlastník SVJ uhradit vždy. V případě, že není uhrazena, je pak předmětem nejprve upomínání a následnou soudní žalobou. Přijatou platbu v daném měsíci, pakliže není plátcem uvedena poznámka o jiném měsíci, roce apod. se zaúčtuje k tomuto měsíci, nebo k nejstarší pohledávce.

 

Fakturace za náklady, které budou předmětem nejen závěrky, ale i vyúčtování služeb, docházejí účtárně ke zpravování postupně v průběhu začátku následujícího roku. Správné zaúčtování veškerých nákladů tj. nákladů na vyúčtování i nákladů do fondu oprav je zasíláno ke kontrole představenstvu BD a výboru SVJ. Pak teprve je možné uzavřít účetnictví, provést vyúčtování a odeslat je do 30. 4. jednotlivým členům BD a vlastníkům SVJ.  Z tohoto důvodu zatím nelze, jak se mnozí členové a vlastníci domnívají, zasílat vyúčtování již např. v lednu.

 

Člen nebo vlastník má po doručení vyúčtování služeb reklamační lhůtu v délce 30 dní. Po uplynutí této lhůty musí uhradit nedoplatek, nebo mu je vrácen přeplatek, u kterého je ze zákona termín 4 měsíce po doručení vyúčtování.

 

 

Alice Červená