Novela občanského zákoníku

Na konci října byla vládě předložena novela občanského zákoníku vypracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, s účinností od 1.1.2020. Týká se bytového spoluvlastnictví a vztahuje se na všechny bytové domy rozdělené na jednotky.

V navrhované novele jsou mnohá zpřísnění a upřesnění.

Z navrhovaných ustanovení vybírám změnu §1200 Založení společenství vlastníků. Stávající legislativa ukládala všem SVJ přizpůsobit stanovy novému občanskému zákoníku do 31.12.2016. Tuto změnu nebylo nutné provést veřejnou listinou (notářským zápisem). Mnohá SVJ i přes opakované upozornění na své povinnosti změnu stanov neprovedla.

 

Povinné náležitosti stanov dle NOZ

povinnými náležitostmi jsou tyto údaje (§ 123 a § 1200 NOZ):

a)      název obsahující slovo „společenství vlastníkůa označení domu, pro který SVJ vzniklo

b)      sídlo

c)      předmět činnosti

d)      členská práva a povinnosti vlastníků a způsob jejich uplatňování

e)      určení orgánů (statutární orgán a případně další nepovinné orgány), jejich působnost, počet členů volených orgánů, délka funkčního období, způsob utváření, způsob svolávání, způsob jednání a způsob usnášení

f)       pravidla pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí

g)      pravidla pro tvorbu rozpočtu SVJ, pravidla pro příspěvky na správu domu, pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky

 

Novela občanského zákoníku ukládá povinnost změnu členský práv a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatnění provést pouze veřejnou listinou (notářským zápisem).

V současné době již byla některá SVJ upozorněna veřejným rejstříkem na nesplnění povinnosti přijetí stanov v souladu s NOZ. Do budoucna je třeba počítat s tím, že splnění povinnosti SVJ k přijetí stanov bude v souvislosti s novelou občanského zákoníku a nutnou přítomností notáře na schůzi, náročnější časově i finančně.

 

 

Jana Říhová