Platba silniční daně ve společenství vlastníků jednotek

Můžeme se setkat s případy, kdy statutární orgán společenství vlastníků jednotek (SVJ), většinou předseda SVJ, při své činnosti použije soukromý osobní automobil. Nabízí se otázka jak je to s výplatou cestovních náhrad za použití jeho soukromého osobního automobilu a s odvodem silniční daně.

 

Podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (ZDS) jsou předmětem daně, dle § 2 odst. 1, silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla 

a) registrovaná v České republice,

b) provozovaná v České republice a

c) používaná poplatníkem daně z příjmů právnických osob s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů.

SVJ nelze považovat za veřejně prospěšného poplatníka dle § 17a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;(ZDP). Pokud tedy SVJ použije pro jakékoliv účely silniční motorové vozidlo, stává se toto vozidlo předmětem silniční daně.

SVJ jako zaměstnavatel, právnická osoba, je poplatníkem silniční daně v okamžiku kdy vyplatí cestovní náhrady svému zaměstnanci, za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla (§ 4 odst. 2 ZDS). Podle § 6 ZDP se za zaměstnance považují i členové orgánů právnické osoby. Z toho plyne, že pokud SVJ vyplácí členovi statutárního orgánu cestovní náhrady za použití jeho silničního motorového vozidla, je poplatníkem silniční daně. Výjimka nastává v okamžiku, kdy daňová povinnost k silniční dani vznikla již tomuto členovi. A to bez ohledu na to, jaké příjmy má SVJ z pohledu daně z příjmů.

SVJ může využít sazbu daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro něj výhodnější (§ 6 odst. 4 ZDS).  

 

Jana Říhová

3/2019