Potřebné kroky před účetní závěrkou BD či SVJ

Než je možné zpracovat závěrku za účetní období, zpravidla ukončeného kalendářního roku, a předat je ke schválení představenstvu BD či výboru SVJ, je povinností účetní provést tzv. uzávěrkové účetní operace. Každá účetní jednotka, BD i SVJ nevyjímaje, musí zajistit inventarizaci skutečného stavu veškerého svého majetku a závazků a to zpravidla k datu 31.12, kdy je sestavována účetní závěrka.

K rozhodnému rozvahovému dni se provádí inventarizace tzv. periodická a uskuteční se jak fyzicky tak dokladově. Podle zákona o účetnictví musí být vyhotoveny inventurní soupisy, které mají povinné náležitosti, jsou přílohou účetní závěrky a jsou archivovány po dobu 5 let pro případné daňové kontroly.

K jednotlivým nejdůležitějším krokům inventarizace:

  • fyzicky se zkontroluje zůstatek v pokladně, který musí souhlasit se stavem v účetnictví
  • peněžní prostředky na bankovních výpisech, ale i na úvěrových výpisech musí být shodné s účetnictvím
  • zůstatek na účtu odběratelé musí odpovídat rozdílům mezi skutečnými měsíčními úhradami jednotlivých vlastníků/členů BD oproti předepsaným úhradám
  • ověřením jednotlivých položek v zůstatku na účtu poskytnuté provozní zásoby musí odpovídat reálnému stavu dosud nevyúčtovaných záloh jednotlivým dodavatelům např. za elektrickou energii, vodu apod.
  • shodný postup musí být proveden i u účtu dodavatelé – neuhrazené přijaté faktury
  • je nutné ověřit tzv. rozpuštění časového rozlišení z minulého účetního období, pokud k tomuto kroku mělo dojít v právě ukončeném účetním roce
  • další důležitou kontrolou je stav účtu opravy a udržování, kde jsou zachyceny opravy domu po škodách, které je spojeno s nahlášením pojistné události u pojišťovny a s pravděpodobným budoucím pojistným plněním ze strany pojišťovny. V tomto případě se nesmí opomenout odhad tohoto plnění na tzv. dohadném účtu aktivním.
  • zkontrolovat, existuje-li nezpochybnitelný právní nárok v případě žádosti BD či SVJ o dotaci
  • vznikla-li BD či SVJ uzávěrková daňová povinnost k dani z příjmů právnických osob, je nutno ji řádně zaúčtovat a to do účetního období, za které bude vyměřena.

 

Každá právnická osoba a to BD či SVJ jsou účetně specifické, a proto je na účetní, aby postupovala při inventarizaci velice obezřetně a nedocházelo ke zbytečným chybám, které by vedly k dodatečným závěrkám.

 

 

 

Alice Červená