Pravidelné revize elektrického zařízení v bytech: normy a předpisy

Mnoho našich klientů se na nás obrací s dotazy na revize. O pravidelných revizích a čištění spalinových cest, revizích plynových zařízení, servisech a revizích plynových kotlů apod. jsme Vás již informovali v předešlých článcích. Nyní jsme pro Vás připravili přehled k revizím elektrických zařízení. Revize a kontroly vycházejí z vyhlášek, nařízení a norem, podle kterých je nezbytné se řídit.

Níže uvedená tabulka uvádí normy související s danou problematikou:

Revize

Dle ČSN 33 1500 je stanoven lhůtník pravidelných revizí elektrického zařízení, kde jsou termíny dány podle prostředí nebo umístění elektrického spotřebiče. Dle této tabulky je uvedeno, že se revize provádí pro zděné obytné a kancelářské budovy ve lhůtě jednou za 5 let. Nicméně poznámka k tomuto bodu vylučuje z tohoto lhůtníků bytové prostory a příslušenství bytu. Z toho vyplývá, že revize a její termíny jsou určeny pouze pro společné prostory.

Revize

*tabulka převzata od RMA group, lhůty v rocích

Ve výše uvedený normách, předpisech a tabulkách, které s touto tématikou souvisí, bohužel přesnou odpověď pro vlastníky bytů a jejich elektrická zařízení nenalezneme. Revize v bytech je ale přesto nutné provádět. Ke každé jednotce by měly být vypracovány výchozí revizní zprávy. Výchozí revize by si měl vlastník převzít při koupi jednotky, po dokončení stavby nebo po rekonstrukci. Pro pojištění bytové či nebytové jednotky může být pojišťovnou ve všeobecných podmínkách uvedeno, že bude „řádně pečováno o pojištěný majetek“. Pojišťovna pak může nárokovat v případě havárie doložení nejen revize plynu, komínu, ale také elektrického zařízení. Pokud tak neučiníme, může pojišťovna krátit náhradu likvidace škody.

Je tedy v zájmu vlastníka jednotky (BD, právnické nebo fyzické osoby) a na straně druhé uživatele jednotky, aby revize byly prováděny i uvnitř jednotek. Právní odpovědnost vlastníka jednotky se projeví v případě způsobené škody, což už je pozdě, a proto doporučujeme, ač to není dáno vyhláškou či normou, provádět revize i v jednotlivých jednotkách. Chráníte tak nejen svůj majetek, ale můžete tím předejít i újmě na zdraví.

Facility manager Petr Freisler