Pravidla pro hlasování shromáždění SVJ

V souvislosti s proběhlými shromážděními SVJ na konci roku 2017 jsme si znovu připomínali pravidla pro hlasování ve vazbě na nový občanský zákoník. Mechanizmus hlasování zajišťujeme na vyžádání našich klientů my jako správci, ovšem ve vybraných případech si celý průběh schůze zajišťuje výbor sám, proto shrnujeme základní pravidla pro řádné hlasování.

 

Pro rok 2018 se nemění základní kvórum nutné pro usnášeníschopnost shromáždění a je i nadále třeba, aby byli přítomní ti vlastníci, kteří mají většinu hlasů (počítáno dle podílů).

 

Nově ale k přijetí rozhodnutí v naprosté většině záležitostí bude stačit souhlas většiny hlasů přítomných -  počítáno opět dle výše spoluvlastnických podílů.

Nově je možno kvórum pro rozhodnutí k určitým záležitostem stanovami zvýšit, proto je naprosto nezbytné před shromážděním prostudovat stanovy a připomenout si pravidla hlasování.

Je rozdíl, je-li požadováno kvorum větší než ¾ vlastníků,  nebo ¾ vlastníků z přítomných vlastníků na usnášeníschopném shromáždění. Vše je samozřejmě počítáno podle výše spoluvlastnických podílů.

Hlas toho, kdo se zdržel, se nepočítá, tedy jako by nehlasoval. Jeho význam spočívá v tom, že svou přítomností ovlivňuje usnášeníschopnost shromáždění.

 

Nový občanský zákoník nově zavádí možnost usnesení vlastníků i mimo shromáždění, a to v písemné formě, tzv. způsobem per rollam  (bylo již předmětem našeho článku: Rozhodování vlastníků mimo zasedání).

 

Nový občanský zákoník výslovně ukládá, aby jak spoluvlastníci jednotky, tak manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění, zmocnili jednoho z nich, nebo zmocnili třetí osobu, jako společného zástupce k výkonu jejich práv vůči SVJ. Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se v tomto smyslu považují za jednoho vlastníka. Plná moc pro společného zástupce bude uložena v dokumentech SVJ, zákon zde nepředepisuje ověřené podpisy. Kromě bytových jednotek se to týká například garáží ve spoluvlastnictví, absence společného zástupce může znemožnit vyjádřit vůli těchto spoluvlastníků při hlasování

Jak počítat hlasování?

Výši spoluvlastnického podílu je uvedená ve výpisu z katastru ve formě zlomku. Doporučujeme převést zlomek na procenta. Součet za celý objekt musí být 100%.  Usnášeníschopnost je pak dána součtem % za jednotlivé přítomné, měla by být tedy větší než 50 %.

 

Až sem to je jednoduché, nastává hlasování k jednotlivým bodům, které jsou v pravomoci usnášeníschopného shromáždění. Tady musí nastat rozpočítávání už pouze z přítomných vlastníků. Je-li hlasování schůze jednomyslné, máme situaci jednoduchou.  V opačném případě musí dojít k přepočítání podílů, protože přítomná skupina vlastníků je považována za 100% a z těchto 100% hlasují někteří pro, někteří proti a někteří se zdrží hlasování. Následující příklad ukazuje, jak se ze 60% všech vlastníků stane 100% přítomných vlastníků a tedy i hlasy jednotlivých vlastníků získají na síle a důležitosti:

 

Příklad:

Přítomno         %dle katastru             %pro hlasování

Vlastník č.1      10%                            10 / 60 = 16,67%

Vlastník č.2      20%                            20/ 60 =  33,33%

Vlastník č.3      25%                            25/ 60 =  41,67%

Vlastník č.4      5%                              5 / 60 =    8,33%

 

Celkem:           60% přítomno                         100%