Příjem společenství vlastníků a příjem jednotlivých vlastníků

Blíží se období účetních závěrek a podání daňových přiznání, připomeňme si proto, co spadá do příjmů SVJ a co do příjmů jednotlivých vlastníků.

Ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník) říká, že „ společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání „ a dle ustanovení § 1195 odst. 1 „společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.“

Jaký může mít SVJ příjem stanoví § 16 odst. 1. nařízení vlády č. 366/2013 Sb., do příjmů SVJ tedy patří:

  • příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 obč. zák.;
  • úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 obč. zák.;
  • úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., o službách;
  • úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek;
  • penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek;
  • pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh;
  • příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

§ 16 odst. 2. nařízení vlády č. 366/2013 Sb., naopak stanoví, co příjmem SVJ není a jde tedy o příjem jednotlivých vlastníků:

  • nájemné z pronájmu společných částí domu;
  • úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování;
  • příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby

Přehled příjmů za příslušný rok obdrží každý vlastník od výboru SVJ, respektive od pověřeného správce domu. Povinností každého vlastníka je tento příjem správně zdanit a to bez ohledu na to, zda mu byl v návaznosti na rozhodnutí SVJ vyplacen či nikoliv.