Rozúčtování nákladů na poskytované služby

Náklady spojené s užíváním jednotek se rozúčtují podle zákona 67/2013 Sb. ve znění zákona 104/2015 Sb. V některých SVJ dochází ke změně metodiky rozúčtování služeb a přechází od rozdělení nákladů podle výše spoluvlastnického podílu k rozdělení nákladů podle počtu osob. Spoluvlastnický podíl je stálá veličina a není při tomto rozdělování důvod ke zpochybňování. V případě rozdělení nákladů podle počtu osob se setkáváme s mylnými názory některých vlastníků, jaký počet osob pro rozúčtování uvést. Někteří vlastníci mají představu, že když v bytě nikdo nebydlí, tak nemusí hradit žádné náklady na služby. Jejich argumentem je zpravidla: „Vždyť tam nikdo nebydlí, tedy nic nespotřebovává, tak proč bychom měli platit za osvětlení domu, odpad, úklid apod.“  

Aby nedocházelo ke zbytečným sporům mezi vlastníky, jsou v zákoně 104/2015 Sb. v § 2 písm. g) bod 1 a 2 vymezeny osoby rozhodné pro rozúčtování služeb takto:

1. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období, nebo

2. vlastník jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než 2 měsíce v průběhu zúčtovacího období.

Důvod tohoto ustanovení má jasný základ. Služby pro zajištění provozu domu jsou prováděny na základě příslušných smluv s dodavateli služeb bez ohledu na počet momentálně bydlících osob. Pravdou je, že byty jsou prioritně prostory pro bydlení a statutární orgán SVJ musí uzavírat smlouvy pro řádný provoz domu, i kdyby byl dům poloprázdný. Pokud by vlastníci, kteří v domě nebydlí, nic neplatili, tak by v přehnané situaci, jedna bydlící rodina hradila veškeré náklady sama. Je prostě nutné si uvědomit, že např. výtah má pravidelné prohlídky bez ohledu na četnost jeho používání, při odběru elektrické energie platíme stálou složku ceny také bez ohledu na to, kolik elektrické energie spotřebujeme, úklid společných prostor se také provádí v celém domě a nejen od určitého bytu ke vchodovým dveřím.

Z výše uvedeného plyne jasná povinnost vlastníka hradit náklady za služby i v případech, kdy v bytě nikdo nebydlí.

Pokud SVJ ke změně metodiky přistupují, tak je třeba vše projednat na schůzi vlastníků a při tom postupovat dle znění stanov.