Schvalování rozpočtu podle NOZ

NOZ přinesl řadu změn, jednou z nich je i povinnost upravit pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a pozemku, pro úhradu cen služeb a pro způsob jejich rozúčtování na jednotlivé jednotky. Podle § 1200 odst. 2 písmeno g) NOZ jsou pravidla pro tvorbu rozpočtu Společenství povinnou náležitostí stanov. Připomínáme, že NOZ stanovil pro společenství vlastníků jednotek povinnost provést změnu stanov do konce roku 2016.

Rozpočet má obsahovat seznam všech příjmů, výdajů, plán navýšení dlouhodobé zálohy na správu domu a pozemku (dále jen fond oprav) nebo plán na čerpání. U všech položek rozpočtu musí být uvedena příslušná předpokládaná částka. Plán nakládání s fondem oprav má být v souladu s dlouhodobými záměry velkých oprav či úprav. Součástí rozpočtu musí být také stanovení výše příspěvků do fondu oprav i měsíčních záloh na služby za jednotlivé byty.

Podkladem pro výpočet rozpočtu by měly být skutečné výdaje hrazené za jednotlivé služby v předchozím roce. Současně je nutné zohlednit očekávané změny cen služeb (např. u dodavatelů vody či elektřiny). Pro sestavení výše příspěvků do fondu oprav by se mělo vycházet z plánu oprav SVJ.

Základním kritériem při sestavování rozpočtu je zabezpečení vyrovnaného hospodaření s finančními prostředky v běžném roce a vytvoření dostatečné finanční rezervy na opravy společných částí domu plánované v budoucích letech.

Rozpočet se zpravidla schvaluje na kalendářní rok a měl by obsahovat předpokládanou výši výdajů, kterou SVJ vynaloží na správu domu a pozemku. Je vhodné, aby rozpočet měl shodné položky s členěním příspěvků na správu domu a pozemku, které jsou vlastníkům předepisovány.

Rozpočet slouží k tomu, aby vlastníci měli přehled o celkových ročních výdajích a příjmech a aby zjistili, zda mohou ušetřit i na případné investice (např. opravy společných částí, oprava fasády, rekonstrukce apod.).

Každé SVJ má vlastní stanovy, které mu jsou přizpůsobeny a měly by obsahovat i informaci, kdo schvaluje rozpočet. Jelikož zákon neurčuje, kdo musí rozpočet schvalovat, je vhodné, aby se tato záležitost ošetřila ve Stanovách. Rozpočet může schvalovat buď shromáždění vlastníků, pokud má výlučnou pravomoc, nebo pouze statutární orgán (předseda nebo výbor). V případě neschválení rozpočtu bude SVJ vybírat příspěvky na základě schválené celkové výše příspěvků (NOZ § 1208 písm. d) a čerpat je v souladu s dříve uzavřenými smlouvami s dodavateli a rozhodnutími (plán oprav).