Seznámení s povinností SVJ a BD: Zákonné pojištění zaměstnavatele

Rádi bychom touto cestou informovali společenství vlastníků jednotek a bytová družstva o jedné z povinností, kterou musí, jako zaměstnavatelé, dodržet na základě podmínek stanovených zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a prováděcím předpisem vyhláškou č.125/1993 Sb. v platném znění.

Jedná se o odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání vůči zaměstnancům v pracovním poměru (dále jen zákonné pojištění).

Podle zákoníku práce se zaměstnavatelem rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává   

v pracovně právním vztahu fyzickou osobu. Tato osoba je buď v pracovním poměru, anebo je činná

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – dohody o provedení práce (DPP)

nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ).

Odměna za výkon funkce členů orgánů SVJ a BD (výbor, předseda, případně kontrolní komise) nezakládá povinnost hradit zákonné pojištění, protože z hlediska zákona není tato práce vykonávána na základě pracovně právního vztahu. Tito funkcionáři se mohou pojistit individuálně u některé z komerčních pojišťoven.

Zákonné pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovně právního vztahu a trvá po dobu

existence zaměstnavatele.

Na základě těchto zákonných podmínek je SVJ a BD, jako zaměstnavatel zaměstnávající alespoň

jednoho zaměstnance, povinen tuto skutečnost písemně oznámit bez zbytečného odkladu místně

příslušné organizační jednotce pojišťovny. Na webových stránkách pojišťovny je k tomuto účelu

potřebný formulář, který po vyplnění stačí zaslat přes datovou schránku právnické osoby.

Podle vyhlášky č. 125/1993 Sb. jsou všichni zaměstnavatelé pojištěni převážně u Kooperativy,

pojišťovny, a.s. a jí se také odvádí čtyřikrát ročně pojistné na jednotně určený účet u Komerční

banky.

Termíny splatnosti pojistného jsou: do 31. 1. za 1. čtvrtletí, do 30. 4. za II. čtvrtletí, do 31. 7. za III.

čtvrtletí a do 31. 10. za IV. čtvrtletí každého kalendářního roku. V případě, že pojistné nebylo řádně

a včas odvedeno, zvyšuje se o 10 % dlužné částky za každý započatý měsíc.

Zjednodušené pravidlo výpočtu výše pojistného je souhrnem vyměřovacích základů (hrubé výše

odměny) za uplynulé kalendářní čtvrtletí všech zaměstnanců, které v tomto období SVJ a BD

zaměstnávalo, znásobenou sazbou uvedenou v příloze č. 2 vyhlášky. Sazba se řídí hlavním

předmětem činnosti, což u těchto právnických osob je činnost v oblasti nemovitostí, a má přiřazenu

sazbu 4,2 promile z vyměřovacího základu. Je rovněž stanovena povinná minimální výše odvodu

pojistného a to 100 Kč za příslušné čtvrtletí.

V závěru uvádíme, pro lepší pochopení, několik příkladů postupu výpočtu pojistného vzhledem k

tomu, že do tohoto vstupuje nejen zákon č. 286/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů, ale i

sociální a zdravotní pojištění:

1)                 SVJ (nebo BD) zaměstnává uklízečku na DPČ s 5 tis. Kč hrubé měsíční mzdy. Protože vyměřovacím základem je součet všech mezd, podle zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a je vyšší než 2 500 Kč za kalendářní měsíc, tak v tomto případě bude výpočet 3 x 5000 x 0,0042 = 63 Kč. Částka je nižší než minimální pojistné, proto SVJ odvede 100 Kč.

2)                 SVJ (nebo BD) zaměstnává údržbáře na drobné opravy na DPČ s 10 tis. Kč hrubé měsíční mzdy. Výpočet a odvod pak bude 3 x 10 000 x 0,0042 = 126 Kč.

3)                 SVJ (nebo BD) zaměstnává svou členku na zamykání hlavních dveří po stanovené večerní době na DPČ se 200 Kč hrubé měsíční mzdy. Protože částka nepodléhá odvodu na sociální zabezpečení, je nižší než 2 500 Kč za měsíc, SVJ odvede za čtvrtletí pouze 100 Kč na zákonné pojištění.

4)                 SVJ (nebo BD) zaměstná na jeden měsíc lakýrníka na DPP s 9 tis. Kč hrubé mzdy. Protože částka nepodléhá odvodu na sociální zabezpečení a jiné zaměstnance ve čtvrtletí SVJ nemá, tak uhradí pouze povinnou minimální výši tj. 100 Kč za toto čtvrtletí do konce následujícího měsíce.

5)                 SVJ (nebo DB) zaměstnává domovníka na DPP s 11 tis. Kč hrubé mzdy. Tato částka přesáhla 10 000 Kč a tudíž je zaměstnavatel povinen ze zákona odvádět sociální pojištění.

Pak je výpočet 3 x 11 000 x 0,0042 = 139 Kč a tuto částku odvede. U DPP musí být dodržena ještě další podmínka a tou je stanovený maximální počet 300 hodin za rok.        

Z výše uvedeného vyplývá, že každý zaměstnavatel, tedy i SVJ a BD, odpovídá za dodržování povinností vůči svým zaměstnancům, mimo jiné i za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.