Úskalí krátkodobého ubytování

Znají to jistě všichni, jenže žijeme v centru Prahy. Ať je pracovní den, svátek nebo víkend, davy turistů z celého světa se hlučně baví pod našimi okny, křičí a vesele si zpívají. S tím je spojen zvýšený nepořádek uvnitř a v okolí domu, nicméně my bychom si po celém dni v práci rádi dopřáli zasloužený odpočinek. Bohužel většina z nás tiše trpí a očekává změnu k lepšímu. Za těmito problémy, které se mohou týkat i Vašeho domu, resp. Vašeho bydlení, můžou s rostoucím pokrokem a turistickým boomem nové služby, které se nabízejí turistům, v našem případě se pak bavíme o krátkodobém ubytování typu Airbnb, Booking apod. Přesto, kde je poptávka, roste i nabídka, a tak vznikají večerky, které jsou otevřeny 24/7, hospody otevřené do ranních hodin s reprodukovanou hudbou, navíc se Vám po domě objevují neznámé a neustále jiné osoby, jenž mají přístup do domu, a tak se dostáváme do začarovaného kruhu.

Airbnb nabízí nyní v ČR více než jeden milión ubytování, která jsou určena jejich klientům. Tento pokrok asi nezastavíme, ale zůstat lhostejní není také správné. V prvé řadě je nutné rozlišit pronájem od ubytovací služby. Znakem nájemního bytu je uzavřená nájemní smlouva v písemné podobně, jehož záměrem je zajištění bytových potřeb a také dlouhodobost. Jakmile se jedná o krátkodobý pobyt za jiným účelem, než je výše uvedeno, především k rekreaci, turismu, tak se jedná o ubytovací služby. Tyto služby jsou zpravidla získávány prostřednictví webových portálů včetně vedlejších služeb jako úklid, snídaně, výměna ložního prádla atd. Tato služba bývá provozována opakovaně, samostatně vlastním jménem na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku, což odpovídá živnostenskému podnikání.

Na základě těchto informací by se pak podnikání mělo řídit platnými předpisy o ubytovacích službách, kdy je zapotřebí:

-          Podnikat s platným živnostenským oprávnění. Bez něj se dotyčná osoba dopouští přestupku, ve výjimečném případě i trestného činu.

-          Prostor sloužící k ubytování musí být způsobilý pro provozování živnosti dle právních předpisů a v souladu se stavebními předpisy.

-          Dále musí být stanovena osoba odpovědná za činnost provozovny, s provozní dobou a kategorií a třídou krátkodobého ubytovacího zařízení.

-          Dle daňových předpisů tato činnost může být předmětem daně z přidané hodnoty, může podléhat elektronické evidenci tržeb apod.

-          Dle stavebního nařízení je ubytovací prostor definován především kolaudačním rozhodnutím, kdy ubytovací jednotka musí splňovat stavebně technické nároky k dočasnému ubytování, viz. vyhláška 268/2009 sb., o technických požadavcích na stavby.

-          V neposlední řadě je s ubytovacími službami spojena povinnost hradit poplatky za pobyt dle zákona o místních poplatcích, povinnost ohlásit příslušné městské části zahájení činnosti o poskytování ubytování, vést v písemné formě evidenční knihu ubytovaných osob.

-          V případě ubytování cizinců je také potřeba se řídit dle zákona č. 326/1999 sb., o pobytu cizinců na území ČR.

Jedním z problémů je nízká akceschopnost stavebního a živnostenského úřadu, který by mohl zajistit kontrolu provozovatelů, jenž ale zůstávají v anonymitě díky zprostředkovatelským internetovým platformám. Další možností, jak odhalit tyto přestupky, kromě náhodných kontrol, je oznamování jednotlivých bytů, ve kterým je provozováno protizákonné podnikaní ve věci krátkodobého podnikání.

Věříme, že po vzoru velkých měst jako je Paříž, Londýn, Salzburg, Amsterdam atd., se podaří změnit veřejné právo a poskytování krátkodobého pronájmu zregulovat, a to nejen k blahu stálých obyvatel.

Petr Freisler