Význam okolního prostředí na komfort bydlení

Význam okolního prostředí na komfort bydlení

Značnou část našeho času trávíme uzavřeni tzv. „mezi čtyřmi stěnami“, přesto nemůžeme zcela vyloučit vliv vnějšího prostředí a jeho vliv na nás samotné. Do značné míry se dá říct, že okolní prostředí je nedílnou součástí našeho bytu.

Celkově pod pojmem okolní prostředí bytu rozumíme:

  • budovu, schodiště, poschodí, společná chodba, ale i naši sousedé
  • dvůr, zahrada, ulice, obytný blok, ale i obchody a služby
  • parky, městské čtvrtě, město
  • v nejširším slova smyslu i země a v neposlední řadě také životní prostředí

 

Životní prostředí sdílíme všichni.

Životní prostředí lze definovat mnoha způsoby, např. jako soubor všech vnějších podmínek, které obklopují jedince, populaci, zvířata a přírodu.  Člověk je součástí přirozených i kulturních ekosystémů a nemůže bez nich existovat.

Znečišťování životního prostředí je důsledkem neuvážené civilizační činnosti člověka. Mezi činnosti ohrožující životní prostředí bohužel patří i doprava. Ochrana životního prostředí je jednou ze základních podmínek existence lidské společnosti; je to cílevědomá činnost, regulovaná mezinárodními úmluvami, dvou a vícestrannými mezistátními dohodami a právními úpravami jednotlivých států.

Recyklace odpadu by měla být standardem i pro veřejné instituce. Vzniku odpadů je potřeba předcházet (např. již v procesu designu výrobků). V odpadovém hospodářství prosazujeme třídění odpadů a využívání druhotných surovin (recyklovaný papír, plasty, kovy). Materiály, které je možné znovu použít, by skutečně neměly končit ve spalovnách nebo na skládkách.

Měli bychom si uvědomit, že na příznivém životním prostředí již nyní závisí i naše osobní svoboda. Smog již nyní omezuje naši svobodu vycházet, znečištění půdy omezuje naši svRecyklace odpadu by měla být standardem i pro veřejné instituce. Vzniku odpadů je potřeba předcházet (např. již v procesu designu výrobků). V odpadovém hospodářství prosazujeme lepší využití druhotných surovin (recyklovaný papír, plasty, kovy) a energetické využití bioodpadů jako obnovitelného zdroje energie. Materiály, které je možné znovu použít, nesmí končit ve spalovnách nebo na skládkách.obodu pít ze studny vodu...

Zuzana Resová