Význam přítomnosti vlastníků na shromáždění SVJ

Rádi bychom se tímto obrátili na všechny vlastníky bytových jednotek v návaznosti na časté vysvětlení významu jejich přítomnosti při shromáždění SVJ.

Shromáždění je nejvyšším orgánem SVJ, je tvořen členy společenství, tedy jednotlivými vlastníky a jejich pravidelné setkávání minimálně jednou ročně je nezbytné pro fungování SVJ, je nezbytné pro řádné fungování dalších orgánů SVJ, ať je to výbor, předseda společenství nebo kontrolní komise, případně revizor.  Shromáždění vlastníků je nezbytné pro plnění základních zákonných povinností SVJ, jakými je schvalování účetních závěrek, volba orgánů SVJ, plánování oprav apod., ale je i skvělou příležitostí, jak lépe poznat své sousedy.

Pozvánku každý vlastník dostane do své schránky, do mailu, stejně tak, jako si informaci o shromáždění může přečíst na vývěsce na nástěnce daného domu nebo na webových stránkách SVJ. Na pozvánce je vždy uveden termín, místo konání a program, který se bude projednávat.

Úspěšnost každé schůze SVJ je vždy závislá na počtu přítomných vlastníků, proto bychom chtěli znovu připomenout, že každý vlastník, který se nemůže zúčastnit schůze, má možnost delegovat za sebe jinou osobu na základě plné moci, která nemusí být ověřena notářem.

Hana Březinová