Znovuzvolení výboru po konci funkčního období

Přestože složení výboru po nové volbě na shromáždění vlastníků zůstane stejné a to včetně funkcí, je třeba podat návrh na výmaz původního výboru a zápis nově zvoleného výboru společenství. Z příslušného rejstříku by mělo být zcela jasně patrno, že výbor řádně funguje v novém funkčním období, byť ve stejném složení.

 

Je nutné si uvědomit, že se jedná o nové funkční období, které musí být v rejstříku zapsáno.

Jelikož se jedná o návrh na zápis změn, je nutné k tomuto návrhu doložit přílohy dokládající zapisované skutečnosti, tj. pozvánku, zápis ze shromáždění, zápis ze schůze výboru, kde byl zvolen předseda, popřípadě místopředseda výboru, prezenční listina, plné moci. Nesmí se opomenout ani souhlas se zápisem jako člena statutárního orgánu i s funkcí ve výboru.

 

Pokud toto výbor společenství neuvede a soud dané skutečnosti zjistí, může dle

zák.89/2012 Sb. stanovit opatrovníka.

Zpravidla jsou opatrovníky zástupci advokátní kanceláře či pracovníci městských úřadů.

Je třeba mít na paměti, že tato služba není zdarma, tudíž společenství vznikne další náklad.

 

Při odměňování advokáta/opatrovníka bude soud postupovat podle advokátního tarifu, nebude se tedy jednat o cenu smluvní. Opatrovník je „náhradní“ statutární zástupce a má stejná práva a povinnosti jako statutární zástupce podle stanov.

V takovémto případě by dům spravoval člověk, který byl přidělen, a proto nelze očekávat, že se bude starat v takové míře, jako by byl vlastník.

 

Neváhejte a obraťte se svého technika, my Vám rádi pomůžeme s organizací shromáždění, sepsáním zápisu i přípravou veškerých podkladů nutných k následné změně zápisu v obchodním rejstříku.

 

 

Iveta Nováková