Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Vyúčtování služeb za kalendářní rok 2018

Máme za sebou další každoroční vyúčtování služeb (plnění poskytovaná s užíváním bytu). Zúčtovacím obdobím byl kalendářní rok 2018. Věnujme se tedy některým nejasnostem, se kterým se ve své praxi při vyúčtování služeb setkáváme.

Někteří vlastníci, kteří si pořídí byt, jsou překvapeni, že náklady na bydlení nekončí zaplacením kupní ceny a příslušných poplatků realitní kanceláři a daně z nabytí nemovitých věcí finančnímu úřadu. Koupí bytu (případně jiného typu jednotky – nebytového prostoru, garáže) a zápisem do katastru nemovitostí se stávají členem společenství vlastníků a změnu vlastnictví by měli oznámit výboru společenství, případně a to je nejlepší řešení správci, který ve svých záznamech provede potřebné změny a vyhotoví pro nového vlastníka předpis úhrad. Kromě koupené jednotky vlastní každý vlastník rovněž odpovídající podíl na společných prostorách domu. A tyto společné prostory je také třeba udržovat a podílet se na vzniklých užíváním společných prostor a provozem společenství jako právnické osoby. Pro tyto účely je stanoven jednak příspěvek na správu a údržbu, který se skládá z příspěvku na opravy a údržbu společných částí budovy (fond oprav) a z příspěvku na vlastní správní činnost společenství. Fond oprav je stanoven podle velikosti spoluvlastnických podílů, příspěvek na vlastní správní činnost je ze zákona dělen na každou jednotku stejným dílem (pokud si společenství neodhlasuje jiný způsob dělení těchto nákladů).

Co vlastně do této „vlastní správní činnosti“ patří? Jde o veškeré náklady spojené s administrativním provozem společenství, jsou to především:

  • náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek
  • náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,
  • náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,
  • odměna správce
  • poštovné
  • právní služby
  • různé administrativní náklady, např. kopírování, služby Czech Point apod.
  • náklady spojené se zápisem změn v obchodním rejstříku

 

Další položkou jsou samotné „služby“ (vodné, vytápění, elektřina v domě, výtah, úklid, odvoz odpadu a další). Na tyto služby jsou stanoveny zálohy, které se hradí měsíčně spolu s platbou do fondu oprav. Po skončení zúčtovacího období je provedeno vyúčtování těchto služeb, kdy jsou náklady rozděleny podle společenstvím schválených pravidel rozúčtování (dle podílů, osob, na jednotku, odečtů měřidel) mezi jednotlivé vlastníky a porovnány se zaplacenými zálohami. Podle toho zda jsou vyšší náklady nebo zálohy vznikne buď nedoplatek, který je vlastník povinen uhradit do 30 ti dnů po skončení reklamační lhůty nebo přeplatek, jehož splatnost je stejná jako v případě nedoplatku.

Pokud nemá vlastník všechny platby řádně uhrazené a vznikne mu přeplatek na vyúčtování, zpravidla není vyplacen, ale použit k úhradě dluhu nebo jeho části.       

Iveta Malcharová