Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Dražba v případě dluhu vlastníka v SVJ

V každém domě Společenství vlastníků jednotek (SVJ) může vzniknout situace, kdy některý z vlastníků neplní svoji povinnost spojenou s placením pravidelných poplatků na zálohy na služby, které se jednou ročně vyúčtovávají, a příspěvkem do fondu oprav, který se nevyúčtovává, ale zůstává jako rezerva pro případné opravy či údržbu domu.

Důležité je ve Stanovách přesně stanovit pravidla, jak postupovat v případě prodlení vlastníků s úhradou poplatků.

Nejprve je dlužníkovi zaslána upomínka s výzvou k plnění ve stanovené lhůtě a upozorněním, že nebude-li tato povinnost splněna, bude zahájeno řízení vymáhání dlužné částky soudní cestou (nesmí s ním již probíhat insolvenční řízení), či formou exekučního vymáhání.

Touto problematikou se zabývá legislativní novela zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů a také zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, resp. zákona č. 182/2006 Sb., o insolvenčních řízeních. Soud (exekutor) má povinnost na konání dražby upozornit v dražební vyhlášce, kterou zveřejní ve veřejném rejstříku, přičemž však nemá povinnost, aby dražební vyhlášku zasílal přímo SVJ, proto by mělo SVJ pravidelně sledovat veřejné rejstříky a včas přihlásit pohledávky do exekučních a insolvenčních řízení.

K přihlášení do dražby není nutný exekuční titul, podmínkou je pouze předchozí pravomocné rozhodnutí soudu, ukládající vlastníkovi jednotky povinnost uhradit dlužnou částku.

Přihláška k exekuci musí obsahovat:

  • výši pohledávky a jejího příslušenství, jejíhož uspokojení se věřitel povinného domáhá
  • vyčíslení pohledávky ke dni konání dražby
  • údaj o tom, do jaké skupiny pohledávka patří
  • skutečnosti významné pro pořadí pohledávky
  • listiny prokazující, že jde o vymahatelnou pohledávku, o pohledávku související se správou domu a pozemku, která byla uplatněna u soudu, nebo o pohledávku zajištěnou zástavním právem

 

V případě dražby dlužníkova bytu, podle Novely občanského soudního řádu (zákon č. 292/2013 Sb.), připadne SVJ až 10% z vydražené částky, což většinou pokryje všechny dluhy. Pozdní přihlášení pohledávky přitom znamená ztrátu nároku na její uplatnění.

Věra Nalejvačová