Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Závěrka a vyúčtování služeb

Během roku se správcovská firma stará o chod domu. Každý dům má svého technika a účetní. Správcovská firma zajišťuje opravy domu (střechy, fasády, výmalbu a jiné opravy), zajišťuje úklid domu, účetnictví. Veškeré náklady jsou účtovány během roku na příslušné účty.  Podle Zákona o účetnictví (č.563/1991 Sb.) sestavuje účetní jednotka Účetní závěrku. Účetní závěrka představuje soubor finančních výkazů, které účetní jednotka sestavuje za účetní období k rozvahovému dni (tj. k poslednímu dni účetního období). Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření SVJ za dané období. Povinnými částmi účetní závěrky jsou rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která poskytuje doplňující informace. Účetní závěrku schvaluje shromáždění vlastníků a podepisují členové výboru či předseda SVJ. Tyto dokumenty se zveřejňují na stránkách Obchodního rejstříku, kde jsou veřejně přístupné.

Důležitou částí vedení účetnictví je i vyúčtování poskytovaných služeb. To je nutné předat příjemci služeb podle zákona č.67/2013 Sb. nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Termín je tedy nejpozději do 30.4.  kalendářního roku následujícího po zúčtovacím období.

Vyúčtování je vyhotoveno vždy podle poskytovaných služeb a přijatých měsíčních záloh za služby, které souvisejí s užíváním bytové jednotky. Vyúčtování obsahuje náklady za jednotku (celý dům), předpis záloh za bytovou jednotku, náklady za bytovou jednotku, rozdíl nákladů za bytovou jednotku a zaplacených záloh za konkrétní službu (vodné-stočné, výtah, odpad, elektřina, popřípadě další dohodnuté služby). Výpočet rozúčtování je vždy stanoven ve stanovách SVJ nebo v rozhodnutí shromáždění vlastníků. Vyhotovené vyúčtování služeb se odesílá k odsouhlasení výboru SVJ. Po odsouhlasení se rozešle všem jednotlivcům jednotky. Finanční vyrovnání se provádí v dohodnuté lhůtě, která je odsouhlasena ve stanovách SVJ. Reklamaci je možné uplatnit do 30 dnů ode dne odeslání dokumentu. Nedoplatky je jednotlivec povinen uhradit do 30 dnů od odeslání dokumentu. Po uplynutí reklamační lhůty je SVJ povinno vyplatit přeplatky jednotlivým vlastníkům.

V rámci poskytovaných služeb je možné vyúčtovat i náklady na správu domu a pozemku, např. drobnou údržbu, pojištění apod. Vždy záleží na rozhodnutí shromáždění vlastníků. Je tedy nutné, aby se vlastníci o dění v domě zajímali a účastnili se jednání.

 

Jana Říhová