Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Veřejná kanalizace a čističky odpadních vod (ČOV)

Palcové titulky článků obsahující alarmující informace o nedostatku vody na území ČR či apel na to, chovat se k přírodě co možná nejlépe? To jsou jedny z hlavních zpráv, které se dozvídáme z médií. Pojďme se podívat na problematiku ochrany životního prostředí pohledem obyvatel Prahy, ve kterém hraje velkou roli veřejná kanalizace a čističky odpadních vod. 

Veškeré splaškové vody jsou odváděny veřejnou kanalizací do čistíren odpadních vod, kde jsou čištěny  a poté vypouštěny do vodních toků. Náklady na odvádění a čištění odpadních vod jsou závislé na mnoha faktorech, které se poté promítají do ceny stočného včetně potřebných energií a oprav technologií v ČOV, proto je potřeba se začít chovat ke kanalizaci správně a nevyužívat ji jako odpadkový koš.

Jak nezatěžovat čističky odpadních vod?

Díky zvýšenému výskytu výrobků pro osobní péči v kanalizaci, např. hygienickým vložkám, papírovým plenám, dětským ubrouskům vzrůstají náklady na provoz kanalizací a opravy ČOV.

Zvyšování nákladů je také ovlivněno jednáním výrobců, kteří o některých výrobcích tvrdí, že jsou částečnou náhradou za toaletní papír a lze je spláchnout bez následků do kanalizace. Bohužel tomu tak často není a tyto náhražky způsobují řadu problémů při odvádění, čerpání a čištění odpadních vod a zvyšují náklady na servis a údržbu všech zařízení. Jedná se o to, že tyto výrobky ulpívají v kanalizačním potrubí a vytváří tak překážky v odvádění znečištěné vody. Poté dochází ke snížení průtoku v kanalizačních sítích, ucpávání  čerpadel a poškozování měřících zařízení.

Dalším problémem jsou domácí drtiče odpadů. Rozdrcené potraviny  a kuchyňský odpad do kanalizace už vůbec nepatří, dle zákona o vodách není součástí komunálních odpadních vod a má se likvidovat jako tuhý komunální odpad v pevných nádobách k tomu určených. Zejména díky mastnotám, které působí jako tmel a lepidlo zároveň, vznikají  velmi  vážné problémy v kanalizační síti a v provozu ČOV.

Veřejná kanalizace má sloužit výhradně k odvádění a zneškodňování odpadních vod. Ostatní výrobky mají být recyklovány nebo odstraňovány jako komunální odpad a to i v případě, že na obalu výrobce uvádí informaci o možnosti spláchnutí do kanalizace.

Za tým Green Lions 

Karel Šilhavý

Připravili jsme si pro Vás také článek na téma nově vznikající povinnosti instalace měřidel s dálkovým odečtem.