Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Jak postupovat při likvidaci bytového družstva?

Jak probíhá likvidace bytového družstva, kde se skrývají poplatky a co vše si musíte předem připravit?

Zákon č. 103/2000 Sb. upravil vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a umožnil vznik právnické osoby – společenství vlastníků jednotek. Bytová družstva, která do doby účinnosti tohoto zákona spravovala domy, nemají oporu v zákonu o změně právní formy. Z právního i účetního hlediska nemůže společenství vlastníků jednotek být právním nástupcem bytového družstva, i když byly obě právnické osoby zřízeny ke stejné činnosti. Z tohoto důvodu dochází ke zrušení družstva, tedy k jeho likvidaci.

Likvidace právnické osoby – bytového družstva upravuje zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník v návaznosti na § 646, 650, 656, 659 a 756 zákona č. 90/2012 Sb. – Zákon o obchodních korporacích.

Časový plán a postup při likvidaci bytového družstva:

1) Vstup do likvidace

Představenstvo bytového družstva zpracuje program jednání schůze, zajistí notáře a likvidátora. Služba notáře a likvidátora je zpoplatněna.

Členská schůze družstva za přítomnosti notáře rozhodne o jeho zrušení a jmenuje likvidátora. Návrh na vstup do likvidace a jmenování osoby likvidátora zašle na Obchodní rejstřík.

Ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace uzavře bytové družstvo účetní knihy a sestaví mimořádnou účetní závěrku včetně daňového přiznání, které odešle na Finanční úřad.

2) Průběh likvidace

Likvidátor zašle návrh na zveřejnění rozhodnutí o vstupu do likvidace do věstníku veřejného rejstříku. Služba je zpoplatněna. Uplatnění pohledávek vůči bytovému družstvu je limitováno 90 dny.

Ke dni vstupu do likvidace bytové družstvo sestaví zahajovací rozvahu v návaznosti na mimořádnou účetní rozvahu před likvidací. Likvidátor je povinen vyrovnat všechny daňové a poplatkové nedoplatky a zažádá o souhlas správce daně o ukončení činnosti družstva jako daňového poplatníka.

3) Dokončení likvidace

Likvidátor podá zprávu o průběhu likvidace a sestaví ke dni skončení likvidace účetní závěrku a předloží jí členské schůzi ke schválení zároveň s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi členy podle způsobu uvedeného ve stanovách bytového družstva. Pokud stanovy neurčují princip rozdělení, pak se zůstatek rozdělí podle ustanovení Obchodního zákoníku. Vypořádací podíl je daněn 15% srážkovou daní, která je odvedena na Finanční úřad bytovým družstvem. Likvidátor zajistí zrušení bankovního účtu.

Archivaci dokumentů do oblastního archivu je nutné převést jen v případě velkých bytových družstev. Do 30 dnů od skončení likvidace požádá likvidátor o vymazání družstva z obchodního rejstříku.

4) Výmaz družstva z OR

Doporučujeme v této fázi spolupracovat s notářem a zažádat o výmaz družstva z OR. Notář k tomuto finálnímu úkonu bude potřebovat :

  • Doklad o zveřejnění likvidace v obchodním rejstříku
  • Zápis ze schůze včetně pozvánky, prezenční listiny, konečné zprávy o hospodaření, mimořádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
  • Individuální pokyny jednotlivých členů s uvedenými bankovními účty k vyplacení podílů na likvidačním zůstatku
  • Doklad o vyplacení podílů na likvidačním zůstatku
  • Doklad o zrušení účtu
  • Konečnou závěrku
  • Souhlas správce daně s výmazem z OR

Alice Červená, 19.11.2020

Green Lions

Máme pro Vás připravené další zajímavé články týkající se bytových družstev a Společenství vlastníků jednotek. Jak postupovat v případě prodlení vlastníků s úhradou poplatků?

Na co se připravit, když prodáváte či kupujete byt, který je součástí SVJ?