Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Hlášení počtu osob v bytě: Proč hlásit změny bez prodlení?

Společenství vlastníků má mnohdy jako parametr, k určování výše záloh a rozpočítávání nákladů ve vyúčtování, stanovený počet nahlášených osob v bytě. Dle osob se nejčastěji rozpočítávají náklady na společnou elektřinu, odpad, výtah a úklid. Je tedy velice důležité, aby v těchto domech včas proběhlo nahlášení změny počtu osob, které služby odebírají. Osoba obývající byt, nemusí mít trvale hlášený pobyt v obývaném bytě, ale pro rozúčtování služeb musí být nahlášená.

Kdo nahlašuje změnu počtu osob?

Hlášení počtu osob v bytě provádí vlastník této jednotky a to i v případě, když je pronajímána. Povinnost vyplývá z občanského zákoníku § 1177 odst. 2 :

Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy, přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i jméno a adresu této osoby.

Jaké sankce mohou vzniknout?

Sankce v případě nenahlášení změny počtu osob se určují dle zákona č. 67/2013 Sb. V tomto zákoně, konkrétně v § 13, je uvedeno:

„Jestliže poskytovatel nebo příjemce služeb nesplní svoji povinnost upravenou tímto zákonem ve stanovené lhůtě, …, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, jejíž výši může družstvo, anebo společenství rozhodnout dvěma třetinami vlastníků, ale nesmí přesáhnout 50 Kč za den prodlení.“

Vůči vlastníkovi jednotky, který porušil povinnost nahlásit změnu v počtu osob v bytě, lze tedy dle občanského zákoníku požadovat úhradu pokuty ve výši uvedené ve stanovách nebo (nemají-li stanovy takové ustanovení), ve výši jinak stanovené společenstvím (rozhodnutím shromáždění), jinak ve výši 50,- Kč denně. Pokud tedy nedojde k řádnému nahlášení počtu osob, může se situace dostat až do takového extrému, kdy se pokuta vyšplhá k několika tisícům korun.

Tým Green Lions

Jak bude v budoucnu vypadat nové rozúčtování služeb a jaké měřiče budete muset do roku 2027 naistalovat?

Všechny naše články naleznete zde.