Hotline: 224 217 069 Klientská zóna Navigace

Potvrzení o bezdlužnosti v případě SVJ

Důležitým bodem při prodeji i koupi bytové jednotky, která je součástí Společenství bytových jednotek (dále jen SVJ), je potvrzení o bezdlužnosti, což je v souladu s ustanovením § 1186 odst. 2 Občanského zákoníku v platném znění. Toto potvrzení má uloženo předložit převádějící vlastník. Jedná se o splatné dluhy – příspěvky na správu domu a pozemku.

V praxi dochází k situacím, které následně zkomplikují finanční vyrovnání převádějícího a nabyvatele.

  1. Současný vlastník nepožádá SVJ o potvrzení bezdlužnosti, i když je jeho povinností ho předložit nabyvateli. Nabyvatel však nemá povinnost potvrzení si vyžádat. Přesto dluhy na nabyvatele přecházejí.
  2. Současný vlastník sice požádá SVJ o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, ale to mu jej nevydá. Pak nastávají dva výklady řešení situace, ale v důsledku jsou pro SVJ shodné:

    a) v případě dluhů, zůstávají na převádějícím vlastníkovi, ale pak mu zřejmě vzniká právo na náhrady škody od SVJ, které nepřešly na nabyvatele, nebo

    b) dluhy přechází na nabyvatele, ale zároveň vzniká nabyvateli jednotky právo na náhrady škody ze strany SVJ, a to ve výši těch dluhů, o kterých se nedozvěděl, protože mu nebylo předloženo potvrzení.

  3. Potvrzení je chybně vystaveno – dluhy jsou ve vyšší výši: v tomto případě, přecházejí na nabyvatele pouze existující dluhy, tedy ve správné výši.
  4. Potvrzení je chybně vystaveno – dluhy jsou v nižší výši: opět i v tomto bodě jsou dva názory na řešení, které kopírují bod 2), jak popsáno výše: a) na nabyvatele přecházejí jen dluhy ve výši uvedené v potvrzení, zbývající dluhy zůstávají na předchozím vlastníkovi, ale tím mu zřejmě vzniká právo na náhradu škody ze strany společenství, avšak jen ve výši části dluhů, která nepřešla na nabyvatele, nebo b) na nabyvatele přecházení dluhy v plné výši, ale zároveň mu vzniká právo na náhrady škody ze strany SVJ, a to ve výši dluhů, která nebyla v potvrzení uvedena.

Za tým Green Lions 

Alice Červená

Přečtěte si také, proč je důležité nahlásit změny v počtu obyvatel bytové jednotky.